May

The One Year Bible: May

May 1:            Judges 13:1-14:20; John 1:29-51; Psa. 102:1-28; Prov. 14:15-16

May 2:            Judges 15:1-16:31; John 2:1-25; Psa. 103:1-22; Prov. 14:17-19

May 3:            Judges 17:1-18:31; John 3:1-21; Psa. 104:1-23; Prov. 14:20-21

May 4:            Judges 19:1-20:48; John3:22-4:3; Psa.104:24-35; Prov. 14:22-24

May 5:            Judges 21:1-Ruth 1:22; John 4:4-42; Psa. 105:1-15; Prov. 14:25

May 6:            Ruth 2:1-4:22; John 4:43-54; Psa. 105:16-36; Prov. 14:26-27

May 7:            I Sam.1:1-2:21; John 5:1-23; Psa. 105:37-45; Prov. 14:28-29

May 8:            I Sam. 2:22-4:22; John 5:24-47; Psa. 106:1-12; Prov. 14:30-31

May 9:            I Sam. 5:1-7:17; John 6:1-2; Psa. 106:13-31; Prov. 14:32-33

May 10:          I Sam. 8:1-9:27; John 6:22-42; Psa. 106:32-48; Prov. 14:34-35

May 11:          I Sam. 10:1-11:15; John 6:43-71; Psa. 107:1-43; Prov. 15:1-3

May 12:          I Sam. 12:1-13:23; John 7:1-30; Psa. 108:1-13; Prov. 15:4

May 13:          I Sam. 14:1-52; John 7:31-53; Psa. 109:1-31; Prov.15:5-7

May 14:          I Sam. 15:1-16:23; John 8:1-20; Psa. 110:1-7; Prov. 15:8-10

May 15:          I Sam. 17:1-18:4; John 8:21-30; Psa. 111:1-10; Prov. 15:11

May 16:          I Sam. 18:5-19:24; John 8:31-59; Psa.112:1-10; Prov. 15:12-14

May 17:          I Sam. 20:1-21:15; John 9:1-41; Psa. 113:1-114:8; Prov. 15:15-17

May 18:          I Sam. 22;1-23:29; John 10:1-21; Psa. 115:1-18; Prov. 15:18-19

May 19:          I Sam. 24:1-25:44; John10:22-42; Psa. 116:1-19; Prov. 15:20-21

May 20:          I Sam. 26:1-28:25; John 11:1-54; Psa.117:1-2; Prov. 15:22-23

May 21:          I Sam. 29:1-31:13; John 11:55-12:19; Psa. 118:1-8; Prov. 15:24-26

May 22:          2 Sam. 1:1-2:11; John 12:20-50; Psa. 118:19-29; Prov. 15:27-28

May 23:          2 Sam. 2:12-3:39; John 13:1-30; Psa. 119:1-16; Prov. 15:29-30

May 24:          2 Sam. 4:1-6:23; John 13:31-14:14; Psa. 119:17-32; Prov. 15:31-32

May 25:          2 Sam. 7:1-8:18; John 14:15-31; Psa. 119:33-48; Prov. 15:33

May 26:          2 Sam. 9:1-11:27; John 15:1-27; Psa. 119: 49-64; Prov. 16:1-3

May 27:          2 Sam. 12:1-31; John 16:1-33; Psa. 119: 65-80; Prov. 16:4-5

May 28:          2 Sam. 13:1-39; John 17:1-26; Psa. 119:81-96; Prov. 16:6-7

May 29:          2 Sam. 14:1-15:22; John 18:1-24; Psa. 119:97-112; Prov. 16:8-9

May 30:          2 Sam. 15:23-16:23; John 18:25-19:22; Psa. 119:113-128; Prov. 16:10-11

May 31:          2 Sam. 17:1-29; John 19:23-42; Psa. 119:129-152; Prov. 16:12-13

 

           

 

What We're Learning

Shirley Hills Baptist Church

615 Corder Road
Warner Robins, GA 31088
Phone: (478) 923-5571

© Copyright Shirley Hills Baptist Church, 2016. All Rights Reserved.
Top